کابل های قابل انعطاف

MAZANDARAN CABLE
Flexible Light Cables , 2,3,4,5 Cores , P.V.C Insulated , P.V.C Sheathed According To Standard ISIRI (607)52,53 ,Type NYMHY

کابلهای افشان یا کابلهای قابل انعطاف را می توان به راحتی خم کرد و به شکل دلخواه درآورد. از این نوع کابل معمولا داخل منازل و یا در فواصل کوتاه، در تاسیسات و ساختمان ها، در اتصالات متحرک و مواردی که نیاز به انعطاف پذیری زیادی باشد استفاده می گردد.

3-1
MAZANDARAN CABLE
Low Power Cables, 2,3,4,5 Cores , P.V.C Insulated , P.V.C SheathedRated Voltage : 0.6/1 kv, According To Standard ISIRI 3569 ,Type NYMHY
4-1