انواع کابل های مخابراتی با عایق و روکش PE با حفاظ الکترواستاتیک

MAZANDARAN CABLE
Telecommunication Cables , PE Insulated ,PE Sheathed (Screened)According to Standards TCI & IEC- 60708 , Type A-2Y(st)2Y
MAZANDARAN CABLE
Telecommunication Cables , PE Insulated ,PE Sheathed (Screened)According to Standards TCI & IEC- 60708 , Type A-2Y(st)2Y
MAZANDARAN CABLE
Telecommunication Cables , PE Insulated ,PE Sheathed (Screened)According to Standards TCI & IEC- 60708 , Type A-2Y(st)2Y
MAZANDARAN CABLE
Telecommunication Cables , PE Insulated ,PE Sheathed (Screened)According to Standards TCI & IEC- 60708 , Type A-2Y(st)2Y