انواع کابل های مخابراتی با عایق و روکش PVC با حفاظ الکترواستاتیک

MAZANDARAN CABLE
Telecommunication Cables , PVC Insulated ,PVC Sheathed (Screened)According to Standard IEC- 60189, Type J-Y(st) Y
MAZANDARAN CABLE
Telecommunication Cables , PVC Insulated ,PVC Sheathed (Screened)According to Standard IEC- 60189, Type J-Y(st) Y
MAZANDARAN CABLE
Telecommunication Cables , PVC Insulated ,PVC Sheathed (Screened)According to Standard IEC- 60189, Type J-Y(st) Y
MAZANDARAN CABLE
Telecommunication Cables , PVC Insulated , PVC Sheathed (Screened)According to Standard IEC- 60189, Type J-Y(st) Y