سیم های غیر قابل انعطاف

MAZANDARAN CABLE
Un Flexible Wires , PVC-Insulated , Non-Sheathed , General purpose wireSingel-core , According to Standards ISIRI (607)01 ,05

سیم مفتولی یا نصب ثابت در سیم کشی داخلی تابلوها و توزیع کننده های برق استفاده می گردد.همچنین در لوله ها و زیرگچ نیز می توان از این سیمها استفاده نمود.