سیم های قابل انعطاف

MAZANDARAN CABLE
Flexible Wires , PVC-Insulated , Non-Sheathed , General purpose wireSingle-core , According to Standard ISIRI(607) 02,06

سیم افشان نسبت به سیم های مفتولی، انعطاف بیشتری دارد، به همین دلیل در کاربردهایی که نیاز است سیم حرکت کند، از سیم های افشان استفاده می شود.
از این سیمها در وسایل برقی، سیستم های روشنایی، سیم کشی ساختمان و تاسیسات استفاده می شود.