کابل های ابزار دقیق با عایق XIPE

MAZANDARAN CABLE
Instrument Cable , PE Insulated , PVC SheathedAccording To Standard , EN50288-7, Type RE-2Y(st) Y, Rated Voltage : 300/500v