کابل های ترکیبی

MAZANDARAN CABLE
Composite Cables, PE- Insulated , PVC Sheathed