کابل های غیر قابل انعطاف

MAZANDARAN CABLE
Un Flexible Light Cables , 2,3,4 Cores , P.V.C Insulated , P.V.C SheathedRated Voltage: 300/500 v, According To Standard ISIRI (607)10 ,Type N.Y.Y

این نوع کابل ها برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب است و می توان آنها را در محیط های خشک ،مرطوب و مکان های بسته و باز و در آجرکاری و بتن استفاده نمود.به کار بردن این کابل ها در بدن فشرده و یا به طور مستقیم در زیر زمین مجاز نیست.