کابل های قدرت با هادی آلمینیومی با عایق PVC

MAZANDARAN CABLE
Low - Voltage Power Cables , 2, 3, 4 Cores , Aluminum conductor , PVC insulated , PVC SheathedRated Voltage: 0.6/1 kv, According To Standard ISIRI 3569 -1 ,Type NA VY