کابل های قدرت با هادی آلمینیومی با عایق XIPE

MAZANDARAN CABLE
Low - Voltage Power Cables , 2, 3, 4 Cores, Aluminum conductor , XLPE insulated , PVC SheathedRated Voltage : 0.6/1 kv, According To Standard ISIRI 3569 -1,Type NA 2X Y