کابل های قدرت با هادی مسی تک رشته با عایق XIPE

MAZANDARAN CABLE
Low - Voltage Power Cables , XLPE Insulated , PVC SheathedRated Voltage : 0.6/1 kv , According To Standard ISIRI 3569-1,Type N 2X Y