کابل های قدرت با هادی مسی تک رشته با عایق PVC

MAZANDARAN CABLE
Low - Voltage Power Cables , P.V.C Insulation , PVC SheatedRated Voltage: 0.6/1 kv, According To Standard ISIRI 3569-1 ,Type N VY