کابل های قدرت با هادی مسی چند رشته با عایق XIPE

MAZANDARAN CABLE
Low - Voltage Power Cables , 2,3,4 Cores , XLPE Insulated , P.V.C SheathedRated Voltage : 0.6/1 kv , According To Standard ISIRI 3569 ,Type N.2X.Y