کابل های قدرت با هادی مسی چند رشته با عایق PVC

MAZANDARAN CABLE
Low - Voltage Power Cables, 2,3,4 Cores , P.V.C Insulated, P.V.C SheathedRated Voltage : 0.6/1 kv , According To Standard ISIRI 3569 ,Type N.Y.Y