کابل های قدرت با هادی AL تک رشته با عایق PVC

MAZANDARAN CABLE
Low - Voltage Power Cables , Aluminum conductor , PVC insulated , PVC SheathedRated Voltage: 0.6/1 kv, According To Standard ISIRI 3569-1 ,Type NA VY