کابل های قدرت با هادی AL تک رشته با عایق XIPE

MAZANDARAN CABLE
Low - Voltage Power Cables , Aluminum conductor , XLPE insulated , PVC SheathedRated Voltage : 0.6/1 kv , According To Standard ISIRI 3569-1 ,Type NA 2X Y