انواع کابل های مخابراتی با عایق و روکش PE

با حفاظ الکترواستاتیک

جزئیات

بدون حفاظ الکترواستاتیک

جزئیات

انواع کابل های مخابراتی با عایق و روکش PVC

با حفاظ الکترواستاتیک

جزئیات

بدون حفاظ الکترواستاتیک

جزئیات

کابل های شبکه